چقدر گرفتن یک هدیه اونم بی مناسبت از دست یک دوست شیرین و به یاد موندی هستش  !!