بعضی وقتها فکر می کنم چقدر در این دنیا تنهام انگار گم شدم !