بهتر زندگي کنيم

 
هـــــــــر چند در زندگي هيچ پديده اي مانند دوست داشتن و دوست داشته شدن رضايتبخش نيست، ما کمتر عشق را در سرلوحه آرزوهای افراد ميبينيم .
 
پول، شهرت و دارايي بيشتر مورد توجه افراد است، زيرا به اشتباه تصور ميکنيم که اگر اين چيزها را داشته باشيم عشق را هم به دست خواهيم آورد . هيچ چيز از حقيقت بالاتر نيست .
 
متاسفانه بيشتر آرزوهای ما با آنچه برايمان بهترين است، هماهنگي ندارد . کششهاي ماّدي و لذاّت موقت اين جهان مسلما" جذاب است، ولي بايستي عاقلانه عمل کنيم و در جستجوي خوشبختي و رضايت ذاتي موعود باشيم .
 
هنگامي که سرشار از عشق باشيم احساس امنيت واقعي، صلح و رضايت داريم، چيزي که با تمايلات لحظه اي بالا و پايين نخواهد شد .
 
پيوند عاشقانه ثروتي دروني به ما ميدهد که بزرگترين شاديهاي بيروني زندگي را سبب ميگردد .