عشق حقيقی


اجازه نده چيزي تو را آشفته كند
اجازه نده چيزي تو را بترساند
همه ي امور سپري مي شوند
تنها خداست كه تغيير پذير نيست
انساني كه با خداست
هيچ كمبودي حس نمي كند
خدا به تنهايي براي او كافيست .

مي خواهم معني عشق را از زبان من هم بشنوي
عشق يعني دوست داشتن عميق و ريشه دار كه با هيچ چيز در دنيا قابل قياس نمي باشد,عشق همان چيزي است كه دنيا را به وجود آورد و عاشق مطلق كسي نيست جزء پروردگار عالم و چه زيباست كه سعي كنيم معني آن را بيابيم و آن را مايع رشد و تكامل  خود سازيم
هميشه دوست داشتم عشق را تجربه مي كردم , و خودم و اعتقاداتم را با آن  بسنجم ,ولي از همان اول خوب مي دانستم عشقي كه من به دنبالش هستم آسان به دست نمي آيد
امسال پاييز  برايم با شكوه شد احساس كردم كه من رشد كردم , بزرگ شدم ,و...
خوشحال هستم كه مورد امتحان الهي قرارگرفتم و به خودم و پروردگارم ثابت كردم من كمي از معني عشق واقعي رادرك كرده ام .
عشق زماني معني پيدا مي كند كه از خود وجوديت , از من بودن ,از غرور و خود خواهي , وهمه اينها بگذري
عشق زماني جلوه پيدا مي كند كه با وجود بغض گلو مي گويي  حالم خوب است
عشق يعني از خود گذشتن ,يعني معشوق را آزاد گذاشتن , عشق يعني در همه زمان وفا داربودن , عشق يعني 99% با او بودن چرا كه 100% فقط براي خداست
 عشق يعني پله هاي كمال , پله هاي صعودرا بالا رفتن
وخوشحال هستم كه عشق براي من معني وابستگي , اويزان كسي شدن ,و اسير كردن ,و هوس را  نمي دهد .