ترشی هفت لشکر درونم !!!

ترشی هفت لشکر از تعداد زیادی سبزیجات و ... تشکیل شده و از طعم هاي ترش و شیرین از تند ی و نمک درون منم همینطوره پر از منطقها و احساس هاي تلخ و شیرین و تند و با نمکه ولی هر چی است من این ترشی هفت لشکر را دوست دارم چون زندگیه منه !

مرداد 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
13 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
3 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
آبان 87
5 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 84
5 پست