به دنبال شرایط باش !

مردم همیشه به خاطر اتفاقاتی که می افتد ، اوضاع و شرایط را مقصر می دانند.

اما من به شرایط اعتقاد ندارم .افرادی که در این دنیا موفق می شوند ،افرادی هستند که به جای نشستن ،شرایطی را جستجو می کنند که آن را دوست دارند و اگر نتوانند آن را پیدا کنند ،چنین شرایطی را خودشان ایجاد می کنند.

 

جرج برنارد شاو

/ 0 نظر / 2 بازدید