یادمان باشد قانون هستی را !
قانون هستی این است هر آنچه بخواهی بدست خواهی آورد و هر نیرنگی که بکار بری روزی به خودت باز خواهد گشت و هر دروغی که بگویی روزی  دروغی خواهی شنید و هر محبیتی  بکنی روزی محبوب خواهی شد و هر کمکی  انجام دهی روزی یاری خواهی شد  پس بدان هستی امانت دار خوبیست خوبی را باخوبی و بدی را بدی به تو جواب خواهد داد
 
 
 روزی  پدری  فرزندش را برای بزرگترین درس زندگی به قله کوهی برد و به او گفت فریاد بزن و بگو من تو را دوست دارم و بعد از چند لحظه پژواک صدایش  رسید که من تو را دوست دارم پدر گفت فریاد بزن من از تو متنفرم و باز صدایش به خودش بازگشت که من از تو متنفرم پدر به فرزندش گفت پسرم این بزرگترین درسی است که می خواهم به تو یاد بدهم یادت باشه  هر آنچه بدهی دریافت خواهی کرد خوب بدهی خوب دریافت خواهی کرد و بدی بدهی بد دریافت می کنی پس مراقب باش !
 
یادمان باشد دنیا بر روی صداقت و درستی و راستی بنا شده است  و غیر آن را رسوا خواهد کرد  
/ 0 نظر / 3 بازدید