دیوانه !

یکی از دوستانم تعریف می کرد  هفته های  پیش در یکی از خیابونهای تهران خانومی رو دیده دیوانه ! که دکمه های بالا تنه خودش رو نبسته بوده و بدن عریانشو به نمایش گذاشته بوده !!

در این میان عکس العمل هم میهانانمون اینگونه بوده !!

خانمهای مسن فحش می دادن و نفرین می کردن و می رفتن !

خانمهای میانسال سعی می کردن راضی کنند تا خودش را بپوشاند !و زن دیوانه هم به طرفشون حمله ور می شده !و بهشون فحش می داده !!

خانمهای جوون شوکه شده بودن و ناراحت !!

دختران نوجوان ریز ریز می خندیدن !!!

آقایون مسن نگاه می کردن و می رفتن !

آقایون میانسال  نگاه می کردن همراه با کمی مکث و نگاهی طولانی و بعد با تکان دادن سر به راهشان ادامه می دادن !!

آقایون جوون نگاه می کردن همراه با مکث و نگاه طولانی و بعد از گذشتن باز هم پشت سر خودشان رو هم نگاه می کردن که آیا لباسش را بالاخره درست کرده یا نه البته همراه با خنده های معنی دار!!!

پسرهای نوجوان وایستاده بودن و نگاه می کردن و می خندیدن !!!!

در این میان رانندگان محترم با احتیاط و آرامش بیشتری رانندگی می کردن !!

و در آخر هم دوستم متوجه نشد کی  و چه کسی لباسش را بر تنش کردن !!

کاش می دانستم برای چی برهنه شده بود !اعتراض !دیوانگی !جلب توجه !یا شایدم از خارجی ها یاد گرفته بود که اعتراض خودش را اینگونه اعلام دارد !!!

کاش می دانستم اگر دیوانه است چه کسی او را اینگونه دیوانه و عصبی کرده است !!

کاش می دانستم چه دردی دارد ! چرا حاضر شده انگشت نمای خلق شود!

کاش انهایی که این بلا را سرش در آوردن و او را اینقدر کوچک و ضعیف پرورش دادن می دانستند که چه به روزش اوردن ! من این زن را مقصر نمی بینم اون بدبختی بیش نیست چه دیوانه باشد چه عاقلی دیوانه نما ! من خانواده و جامعه را بیشتر مقصر می دانم !

این چندمین موردی است که شنیدم دست به این کارهای عجیب زدند !

ولی چرایش را نمی دانم !

اگر قرار است فشاری باشد بر روی همه است !اگر تورمی است برای همه است !اگر فقری است نیم بیشتر مردم زیر خط فقر هستن !اگر نا عدالتی است برای بیشتر مردم است !پس چی باعث می شود این به خودش اجازه بدهد اینگونه باشد و منو تو اینکار را نمی کنیم !!! اوه گیج شدم !آخ

/ 0 نظر / 3 بازدید