فرهنگ کیلویی چند ؟

با صدای جیغ یک زن همه پشت پنجره رفتن چیزی که دیدم و شنیدم این بود :

دختر با یک مرد 100 کیلویی داشت دعوا می کرد و به هم فحش می دادن هر دو طرف و دختر می گفت بی خود کردی که به من متلک می اندازی و ... مردم می گفت تو اصلا آدمی و... و یک پسر جوونم از دختر دفاع می کرد و ...

بعد از کلی فحش و فحش کاری مرد 100 کیلویی دستهای سنگینشو بلند می کرد و دختر بیچاره رو می زد مثل یک حیوان قوی و وحشی پسری هم که از دختر دفاع می کرد چون زورش به مرد نمی رسید با سنگ اومد و زد پشت مرد و مرد رو از کتک زدن دور کرد و مرد 100 کیلویی هم سنگی رو که بهش زده بود رو به طرف پسر جوون پرتاب کرد ! 

این داستان ادامه داشت تا اینکه مردم اومدن و اینها رو از هم جدا کردن نتیجه این دعوا صورت دختر خونی ! لباس مرد 100 کیلویی پاره و هر دو زخم خورده و خشمگین با خودم گفتم اصلا این همه تحقیر برای چی می تونه باشه ؟! این قضیه با اومدن پلس تموم شد

بعد فهمیدم که این مرد 100 کیلویی که نیرو خدماتی هم است برای خالی کردن زباله بیرون اومدن و به این دختر متلک انداخته این دخترم بهش فحش داده و این مردم عصبانی از این که چرا فحش داده و با هم دعواشون شده !!!! چقدر ما متمدن هستیم ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امروز صبحم دختر رو دیدم که اومده بود جلوی در اداره ما و از همکارای ما که شاهد بودن که این مرد کتکش زده می خواد که بیان و شهادت بدن که این دختر کتک خورده و یک خانم با یک پسر 10 ساله هم جلوی اینها گویا زن این آقای 100 کیلویی بود و دخترم داشت می گفت که چی شده ، پسر هم با تعجب داشت به صحبتهای اینها گوش می داد ، می شد فهمید که زن و پسر از داشتن چنین همسر و پدری شرمنده هستن !

داشتم فکر می کردم کاش این دختر بی توجه از کنار این مرد می گذشت و هیچ کدوم از این اتفاقها هم نمی افتاد ولی با خودم هم گفتم انجام این کار باعث می شه درس عبرتی بشه برای این مرد ! آبرویش جلوی همکار و خانواده و پسرش رفت به چه قیمتی به قیمت چشم چرانی ؟! و بی فرهنگی

واقعا گاهی اوقات برای بی فرهنگی باید هزینه های سنگینی  پرداخت

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید