مفت باشه کفت باشه !

یک همکار دارم خیلی بی رو در وایسی هستش و یک جورهایی بی ملاحظه و شکمو !

 چند روز پیش من انگور بردم سر کار همه خوردن ، ولی به خودم زیاد نرسید فرداش برای خودم و اونهایی که مثل من بهشون نرسیده بود باز بردم و یواشی اول صبح  رفتم بهشون دادم و برای خودم هم گذاشتم تو پیش دستی همینطور که داشتم می آمدم تو اتاق دیدم این همکارم روبروم ظاهر شد !!!!!!

تا منو با انگور دید گفت دستت درد نکنه امروزم انگور اوردی و بی مقدمه پیش دستی رو از من گرفت! منو می گی چشمام شد 4 تا !‌ خدایی خیلی هوس کرده بودم ازش بخورم تازه برای یک همکار دیگه ام که نخورده بود اورده بودم تو اتاقم که صداش بزنم بیا ببره !

هیچی برداشت و بردن و خوردن !

یکساعت بعد دیدم بنده خدا همش تو راه دسشویی هستش ! کلی خندم گرفته بود

گفتم هم اول صبح شکم خالی انگور بخوری !هم روز قبلشم یک انگور زیادی بخوری! چشم یک نفرم دنبال اون انگور باشه چه شود !!‌معلومه که به این روز میوفتی نیشخند

ولی مطمنم اگر فرداشم میاوردم بازم می گفت می خورم ازم می گرفت ! از قدیم گفتن مفت باشه کفت باشه !نیشخند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید