عشق حقيقی


اجازه نده چيزي تو را آشفته كند31.gif
اجازه نده چيزي تو را بترساند 15.gif
همه ي امور سپري مي شوند 01.gif
تنها خداست كه تغيير پذير نيست 03.gif
انساني كه با خداست 01.gif
هيچ كمبودي حس نمي كند18.gif
خدا به تنهايي براي او كافيست .07.gif

مي خواهم معني عشق را از زبان من هم بشنوي
عشق يعني دوست داشتن عميق و ريشه دار كه با هيچ چيز در دنيا قابل قياس نمي باشد,عشق همان چيزي است كه دنيا را به وجود آورد و عاشق مطلق كسي نيست جزء پروردگار عالم و چه زيباست كه سعي كنيم معني آن را بيابيم و آن را مايع رشد و تكامل  خود سازيم
هميشه دوست داشتم عشق را تجربه مي كردم , و خودم و اعتقاداتم را با آن  بسنجم ,ولي از همان اول خوب مي دانستم عشقي كه من به دنبالش هستم آسان به دست نمي آيد
امسال پاييز  برايم با شكوه شد احساس كردم كه من رشد كردم , بزرگ شدم ,و...
خوشحال هستم كه مورد امتحان الهي قرارگرفتم و به خودم و پروردگارم ثابت كردم من كمي از معني عشق واقعي رادرك كرده ام .
عشق زماني معني پيدا مي كند كه از خود وجوديت , از من بودن ,از غرور و خود خواهي , وهمه اينها بگذري
عشق زماني جلوه پيدا مي كند كه با وجود بغض گلو مي گويي  حالم خوب است 17.gif
عشق يعني از خود گذشتن ,يعني معشوق را آزاد گذاشتن , عشق يعني در همه زمان وفا داربودن , عشق يعني 99% با او بودن چرا كه 100% فقط براي خداست
 عشق يعني پله هاي كمال , پله هاي صعودرا بالا رفتن
وخوشحال هستم كه عشق براي من معني وابستگي , اويزان كسي شدن ,و اسير كردن ,و هوس را  نمي دهد . 


 

/ 0 نظر / 4 بازدید